PRZYPISY

Dotychczasowa nieskuteczna praktyka wobec antygrafficiarskich wandali to pobłażanie chuligańskim wybrykom, tłumaczone niską szkodliwością społeczną.

PrzYpisy kwalifikujące działalność obszczymurków:

SAM FAKT UMIESZCZENIA BAZGROŁU JEST JUŻ WYKROCZENIEM

Art. 63a. Kodeksu wykroczeń

 • 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
 • 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

W przypadku § 1 Straż Miejska i Policja może nałożyć mandat karny na sprawcę w wysokości od 20 do 500 zł za sam fakt umieszczenia bazgrołu. Jeśli sprawa trafi do sądu, może on orzec nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
JEŚLI UMIESZCZONY BAZGROŁ ZNISZCZYŁ ELEWACJE LUB INNĄ POWIERZCHNIĘ 
Art. 124 Kodeksu wykroczeń
§ 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 • 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
 • 3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
 • 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Zniszczenie mienia jest wykroczeniem jeśli szkoda nie przekroczy ¼ minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie jest to 437,50 zł. Co ważne, jego ściganie przez policję (Straż Miejska nie ma uprawnień w tej materii) następuje na wniosek pokrzywdzonego (właściciela elewacji). Za ten czyn grozi kara aresztu do 30 dni, ograniczenia wolności (czytaj prace społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin ) lub grzywny do 5000 zł. Wszystkie powyższe kary może orzec sąd.

Art. 288 Kodeksu karnego

 • 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 • 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.
 • 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Kluczową kwestią jest wysokość szkody. Jeśli jest ona wyższa niż 437,50 zł to jest to przestępstwo, jednak jest ono ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego (w tym przypadku właściciela nieruchomości). Sprawy te może prowadzić Policja (Straż Miejska nie ma uprawnień w tej materii).

 • Doradca Kredytowy Zielona Góra
 • Fundacja Soundcore
 • Fast Zielona Góra
 • Paweł Wysocki